Bağlama

BAĞLAMA
MUKAVVA KUTU

- 12 Kg. Karton (F2.1)

- 5 Kg. Karton (F2.2)

BOYUT KG
1 36-40
2 41-45
3 46-50
4 51-55
5 56-60
6 61-65
7 66-70
8 71-80